Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект „Образование за утрешния ден“ Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент … Продължете с четенето на Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.