skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Предстоящо осъществяване на ремонтни дейности в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

            ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе е част от проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

            Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

            На 18 юли 2019 г. в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе се проведе официално събитие за започване на изпълнение на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, ПГИУ „Елиас Канети“- Русе и ПГСАГ „Пеньо Пенев“- Русе.

            В ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе ще бъдат обновени класните стаи, учебните кабинети, коридорите, физкултурният салон. Ще бъдат изградени спортни площадки. Ще бъде поставена надеждна ограда с осветление. Ще се поправи покривът. Ще се направи топлоизолация на външните стени. Фасадата ще се реставрира, за да се запази красотата на сградата, която е част от ансамбъл – паметник на културата.

            Целта е да се създаде уютно и благоустроено пространство за нашите ученици, защото те са нашето по-добро настояще и бъдеще.

Back To Top