skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Поздравителен адрес от чл.-кор. проф. дн Христо Белоев – ректор на Русенски университет

Back To Top