skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Информация за родители на ученици, записани в VIII клас в ПГИУ „Елиас Канети“ за учебната 2021-2022 година

           Всички семейства на ученици, записани в VIII клас за учебната 2021/2022  в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление – декларация. Ако Дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, се прилагат следните документи:

  • Удостоверение, че детето е записано в VIII клас в държавно или общинско училище;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

            Заявлението се подава след записване на детето в VIII клас, но не по късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започването на учебната година.

            Заявлението може да бъде подадено към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес и по електронен път. Електронната услуга 3121 за ученици, записани в  VIII клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg раздел „Заяви  еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез електронната форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Back To Top