Списък на административните услуги с необходимите документи и с начина на заявяването им: (отпечатайте САМО последните страници със същинските заявления)

 

1. Услуги, които се заявяват:

    Приемане или Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

    Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

    Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

    Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

    Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

    Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2. Услуги, които са вследствие на законово изискване и се извършват без специално заявяване:

     Издаване на диплома за средно образование

     Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

     Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

     Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.