ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ “ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Ред и начин

за заемане на свободните места

в паралелките на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

за учебната 2017/2018 г.

 

І. Свободни места към 30.06.2018г.:

Училище

Клас

Вид на паралелката(ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изучаван чужд език

1

ПГИУ „Елиас Канети“

VІІІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

2

ПГИУ „Елиас Канети“

VІІІ

професионална

Икономика и мениджмънт

1

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

VІІІ

професионална

Банково дело

1

АЕ

4

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

5

ПГИУ „Елиас Канети“

 Х

професионална

Митническа и данъчна адм.

2

АЕ

6

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

7

ПГИУ „Елиас Канети“

 Х

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

8

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

9

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

10

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Митническа и данъчна адм.

1

АЕ

 

ІІ. Допълнителна информация:

1.      За свободните места в VІІІ, в ІХ и в Х клас:

Учениците кандидатстват по реда на чл. 108  от „Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование“.

 

Забележка: При различия в учебните планове учениците полагат приравнителни изпити.

 

2.      За свободните места в XI и XII клас могат да кандидатстват само ученици по същата специалност и професия по реда на чл. 106 и чл.108 от „Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование“.

 

3.      Срокове за кандидатстване:

3.1. Подаване на заявления – от 03.07.2018 до 05.07.2018 г.вкл.

3.2.  Организиране и провеждане на приравнителни изпити – 06.07.- 13.07.2018г.

3.3. Обявяване на класирането – на 16.07.2017 г.

3.4. Записване – от 16.07.2018 - 17.07.2018 г.

3.5. Обявяване на незаети места – на 18.07.2018 г.

 

4.      При останали незаети места:

4.1. Заявления се подават от 27.08.2018 до 29.08.2018 г. вкл.

4.2. Приравнителни изпити се полагат от 03.09.2018г до 10.09.2018г

4.3. Обявяване на класирането – на 11.09.2018 г.

4.4. Записване – от 11.09.2018 до 12.09.2018 г.

 

5.      Ред и условия за кандидатстване за свободните места в VІІІ клас:

5.1. За свободните места в осми клас за учебната 2017/2018 година могат да кандидатстват ученици, придобили основно образование през 2017 годинаслед завършен VІІ клас.

5.2. Учениците подават заявление до директора на приемащото училище, с приложени документи за кандидатстване.

5.3. Необходими документи за кандидатстване:

5.3.1. Удостоверение за преместване;

5.3.2. Свидетелство за основно образование;

5.3.3. Училищен учебен план, по който се е обучавал ученикът, заверен с подпис и печат на училището, от което идва ученикът;

5.3.4. Копие от личния картон на ученика;

5.3.5. Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че специалността не е противопоказна.

 

 

Документи се подават в канцеларията на училището.

Телефон: 082 834510; 082 834074

Работно време:         9:00ч. – 12:00 ч.

13:00ч. – 16:00 ч.

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.