НАГРАДА “РУСЕ”

За високи заслуги в професионалната, общообразователна и чуждоезикова подготовка на младите хора, за значителен принос за издигане авторитета на град Русе като водещ образователен център и по повод 130-годишнината от основаването на училището ПГИУ „Елиас Канети“ е удостоена с награда „РУСЕ“ 2013 г.

 

Извадка от Наредба № 17 на Общински съвет – Русе

 

Чл. 40. (1) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе през изминалата година.

(2) С Наградата “Русе” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области.

(3)  Наградата “Русе” е индивидуална и колективна.

(4)  Наградата “Русе” може да се връчва и за цялостна дейност

(5)  Наградата “Русе” не се присъжда посмъртно.

Чл. 41. Наградата “Русе” представлява статуетка, която се изработва по художествен проект, изобразяваща фигура в полет, увенчана с венец.

Чл. 42. Награда “Русе” се придружава с диплом и парична премия, както следва:

1. За индивидуална награда - в размер от 500 (петстотин)  лв.

2. За колективна награда и за цялостен принос - в размер от 500 (петстотин) лв.

Чл. 43. (1) Награда “Русе” се присъжда в областите “изкуство и култура” и “образование и наука” по раздели, както следва:

1. Изкуство и култура:

1.1.      Литература – проза, поезия, драматургия, превод – 1 индивидуална

1.2.      Сценични изкуства – театър, музика, балет – 1 индивидуална

1.3.      Изобразително изкуство - 1 индивидуална

1.4.      Публицистика в медиите - 1 индивидуална

1.5.      Архитектура – 1 индивидуална

1.6.      За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата - 1 индивидуална

1.7.За творчески екип  или културна организация - 1 колективна

2. Образование и наука:

2.1.Предучилищно и начално образование - 1 индивидуална

2.2. Основно и средно образование - 1 индивидуална

2.3. (изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното образование – една индивидуална;

2.4.  (изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) За учителски екип от детски градини – една колективна;

2.5. (изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) За учителски екип от основни, средни общообразователни училища и професионални гимназии – една колективна.

2.6. (стара т.2.3.) Висше образование и наука – 1 индивидуална.

2.7. (стара т.2.4, изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука – 1 индивидуална.

2.8. (стара т.2.5.) За преподавателски или научен екип – 1 колективна.

            (2)Допуска се някоя от наградите да не бъде присъдена.

Чл. 44. (1) Предложенията за Наградата “Русе” се внасят от организации и институции, работещи в съответните области и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация.

(2) Предложенията се депозират до 10 май на текущата година в Дирекция “Хуманитарни дейности” на Община – Русе.

(3) Дирекция “Хуманитарни дейности” организира в срок до 10 април медийна кампания по оповестяване и набиране на предложения за носителите на награда “Русе”.

Чл. 45. (1) Носителите на Наградата “Русе” се определят от назначени със заповед на Кмета на Община – Русе специализирани комисии в областите “изкуство и култура” и “образование и наука”

(2) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите  за област “изкуство и култура” влизат  както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община - Русе, членовете на ПКК при ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности” при Община - Русе, 2 експерти, предложени от ПКК при ОбС.

(3) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община - Русе, членовете на ПКОН при ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности” при Община - Русе, 2 експерти, предложени от ПКОН при ОбС.

(4) Комисиите се председателстват съответно от Председателите на ПКК и ПКОН при ОбС.

(5) Специализираните комисии разглеждат на закрити заседания постъпилите по реда на чл. 44, ал.1 и ал.2 предложения, като чрез тайно гласуване и обикновено мнозинство определят по 2 номинации в съответния раздел, а при второ гласуване излъчват наградените.

(6) Заседанията на двете комисии се провеждат в срок до 20 май на текущата година.

(7) В комисиите не се допуска участието на лица, които са в роднински  или служебни взаимоотношения с предложените за награждаване лица или организации.

(8) Комисиите съставят писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди.

Чл. 46. Имената на наградените се оповестяват публично и наградите се връчват от Кмета на Общината или Председателя на ОбС на специална церемония в навечерието на 24 май, организирана от Дирекция “Хуманитарни дейности” на Община Русе.

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.