skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Прием в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

за учебната 2020-2021 година

 

Кандидатстване и подаване на документи за участие в I етап на класиране

Има три начина:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН;
 • в училището, в което учениците са учили до VII клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат образованието си.

 

Ако учениците изберат да продължат образованието си в нашето училище и решат да подадат документи при нас, е необходимо да имат предвид графика на дейностите.

 

 1. Заявления в нашето училище се подават от ученици в присъствието на техен родител.

При подаване на заявленията за участие в I етап на класиране са необходими следните документи:

 • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване в професионални гимназии;
 • документ за самоличност на кандидата.

 

 1. Документи за записване в нашето училище, в което учениците са класирани на I или на II етап:
 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство.

 

 

График на дейностите

  Дати Работно време Място

ПГИУ

„Елиас Канети“,

Подаване

на документи

за участие в

I етап

на класиране

3 юли 2020 г., петък 08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
4 юли 2020 г.,

събота

6 юли 2020 г., понеделник

09:00 – 13:00 ч.

 

08:00 – 19:00 ч.

Ет. 1, ст. 5

 

Ет. 1, ст. 5

7 юли 2020 г., вторник 08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Записване

на учениците, класирани на

I етап и подаване на документи за участие във II етап

14 юли 2020 г.,

вторник

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5
15 юли 2020 г.,

сряда

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5
16 юли 2020 г.,

четвъртък

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Записване

на учениците, класирани на

II етап

 

21 юли 2020 г.,

вторник

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5
22 юли 2020 г.,

сряда

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Записване

на учениците за участие в III етап

 

24 юли 2020 г.,

 

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5
27 юли 2020 г.,

 

08:00 – 18:00 ч. Ет. 1, ст. 5

 

 

VIIIА – Икономическа информатика – разширено изучаване на английски език

VIIIБ – Оперативно счетоводство – разширено изучаване на английски език

VIIIВ – Икономика и мениджмънт – интензивно изучаване на английски език

Приемни изпити:

 • национално външно оценяване (НВО) по български език и литература ;
 • национално външно оценяване (НВО) по математика.

Балообразуване:

 • сбор от удвоения резултат от НВО по български език и литература;
 • сбор от удвоения резултат от НВО по математика;
 • оценки по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование.

Реализация във всички сфери на пазарното стопанство:

 • придобиване на задълбочено познание по икономика
 • създаване на собствен бизнес;
 • продължаване на семеен бизнес;
 • стопански организации;
 • държавни институции;
 • банки;
 • счетоводни къщи;
 • неправителствени организации.

 

VIIIА – Икономическа информатика, професия: икономист-информатик

Знания и умения:

 • специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи;
 • администратори и проектанти на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по електронна търговия и електронен бизнес;
 • специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент;
 • специалисти по стопанска ефективност; икономисти.

Типов учебен план за специалност Икономическа информатика“

           

VIIIБ – Оперативно счетоводство, професия: оперативен счетоводител

Знания и умения:

 • изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и баланси, инвентаризиране на активи и пасиви и др;
 • създаване на първични носители на отчетна информация;
 • изпълняване на контролно-аналитични функции;
 • изготвяне на финансово-счетоводен анализ на имущественото и финансово състояние на предприятието;
 • работа с технологии за обработка на икономическа и финансово-счетоводна информация.

Типов учебен план за специалност „Оперативно счетоводство“

 

VIIIВ – Икономика и мениджмънт, професия: икономист

Знания и умения:

 • прилагане на съвременни технологии за управление на малки и средни предприятия;
 • работа с финансово-счетоводен софтуер;
 • набиране и анализ на финансово-икономическа информация.

Типов учебен план за специалност „Икономика и мениджмънт

 

Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво може да  разгледате по-долу или тук.

Back To Top