skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Прием в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе за учебната 2020-2021 година

 

 

VIIIА – Икономическа информатика – разширено изучаване на английски език

VIIIБ – Оперативно счетоводство – разширено изучаване на английски език

VIIIВ – Икономика и мениджмънт – интензивно изучаване на английски език

Приемни изпити:

 • национално външно оценяване (НВО) по български език и литература ;
 • национално външно оценяване (НВО) по математика.

Балообразуване:

 • сбор от удвоения резултат от НВО по български език и литература;
 • сбор от удвоения резултат от НВО по математика;
 • оценки по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование.

Реализация във всички сфери на пазарното стопанство:

 • придобиване на задълбочено познание по икономика
 • създаване на собствен бизнес;
 • продължаване на семеен бизнес;
 • стопански организации;
 • държавни институции;
 • банки;
 • счетоводни къщи;
 • неправителствени организации.

 

VIIIА – Икономическа информатика, професия: икономист-информатик

Знания и умения:

 • специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи;
 • администратори и проектанти на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по електронна търговия и електронен бизнес;
 • специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент;
 • специалисти по стопанска ефективност; икономисти.

Типов учебен план за специалност Икономическа информатика“

           

VIIIБ – Оперативно счетоводство, професия: оперативен счетоводител

Знания и умения:

 • изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и баланси, инвентаризиране на активи и пасиви и др;
 • създаване на първични носители на отчетна информация;
 • изпълняване на контролно-аналитични функции;
 • изготвяне на финансово-счетоводен анализ на имущественото и финансово състояние на предприятието;
 • работа с технологии за обработка на икономическа и финансово-счетоводна информация.

Типов учебен план за специалност „Оперативно счетоводство“

 

VIIIВ – Икономика и мениджмънт, професия: икономист

Знания и умения:

 • прилагане на съвременни технологии за управление на малки и средни предприятия;
 • работа с финансово-счетоводен софтуер;
 • набиране и анализ на финансово-икономическа информация.

Типов учебен план за специалност „Икономика и мениджмънт

 

Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво може да  разгледате по-долу или тук.

Back To Top