skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22
Приложение 1

График

 за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети,

изучавани в X клас, специалност „Банково дело“ ,

за Славена Димитрова Тодорова – ученичка в самостоятелна форма на обучение за

учебната 2020-2021 година

редовна сесия 3
             
№ по ред Изпит по: Дата Място Час Комисия по оценяването Комисия по организиране на изпита
1. Обща теория на счетоводната отчетност-ОтПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

12.04.2021 Каб.18  

 

 

 

10.00

1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. уч. по икон.дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
2. Обща теория на счетоводната отчетност-УП-СПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

13.04.2021 Каб.18  

 

 

 

10.00

1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. уч. по икон.дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
3. Обща теория на счетоводната отчетност-РПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

14.04.2021 Каб.18  

 

 

 

10.00

1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. уч. по икон.дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
4. Обща теория на счетоводната отчетност- УП-РПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

15.04.2021 Каб.18  

 

 

 

10.00

1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. уч. по икон.дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
5. Производствена практика-СПП-ИУЧ По график  

 

 

 

 

        –

1. . Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

2. Анета Ангелова- главен учител по икон. дисциплини

             
Приложение 2

График

 за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети,

 изучавани в XI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“,

за Дани Павлов Братоев – ученик в самостоятелна форма на обучение

учебна 2020-2021 година

                  редовна сесия 3
№ по ред Изпит по: Дата Място Час Комисия по оценяването Комисия по организиране на изпита
1. Стокознание- СПП-ИУЧ

 XI клас

– писмен

12.04.2021 каб. 18 10.00 1. Росица Мицова-ст. учител по икономически дисциплини

2. Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
2. Счетоводство на предприятието.

СПП- ИУЧ

-XI клас

– писмен

13.04.2021 каб. 18  

 

 

 

10.00

1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. учител по икономически дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
3. Работа в учебно предприятие-учебна практика-СПП-ИУЧ

 –XI клас

– писмен

14.04.2021 каб. 18  

 

 

10.00

1. Теодора Иванова- старши учител по икономически дисциплини

2. Анета Ангелова- главен учител по иконом. дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
4. Счетоводство на предприятието- учебна практика-.

СПП- ИУЧ

-XI клас

– писмен

15.04.2021 каб. 18  

 

 

 

 

10.00

1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. учител по икономически дисциплини

 

Стела Коева-училищен психолог
5. Финанси- РПП-ИУЧ-

– XI клас

-писмен

16.04.2021 каб. 18  

 

 

 

 

10.00

1. Анета Ангелова- главен учител по икономически дисциплини

2 Теодора Иванова- старши учител по икономически дисциплини.

Стела Коева-училищен психолог
6. Производствена практика-СПП-ИУЧ По график  

 

 

 

 

 

1. Мариана Рачева-преподаваща учебния предмет като заместник на титуляра

2. Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

 

 

 

Приложение 3

График

 за провеждане на приравнителни изпити по учебни предмети,

изучавани в Х клас, специалност „Оперативно счетоводство“ ,

за Катирина Каменова Илиева – ученичка в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2020-2021 година

 
редовна сесия 3  
№ по ред Изпит по: Дата Място Час Комисия по оценяването Комисия по организиране на изпита
1. Обща теория на счетоводната отчетност-ОтПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

12.04.2021 каб. 18 10.00 1. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

2. Боряна Илчева– ст. учител по икономически дисциплини

 

Стела Коева-училищен психолог
2. Обща теория на счетоводната отчетност-учебна практика-СПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

13.04.2021 каб. 18 10.00 1. Боряна Илчева– ст. учител по икономически дисциплини

2. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
3. Обща теория на счетоводната отчетност-РПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

14.04.2021 каб. 18 10.00 1. Боряна Илчева– ст. учител по икономически дисциплини

2. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
4. Обща теория на счетоводната отчетност- УП-РПП- ИУЧ

– X клас

– писмен

15.04.2021 каб. 18 10.00 1. Боряна Илчева– ст. учител по икономически дисциплини

2. Даниела Цонева- старши учител по икономически дисциплини

Стела Коева-училищен психолог
5. Икономика–ОбПП- ЗУЧ

– X клас

– писмен

16.04.2021 каб. 18 10.00 1. Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

2. Росица Мицова-ст. учител по икономически дисциплини ика

Стела Коева-училищен психолог
6. Производствена практика-СПП-ИУЧ

-Х кл.

По график каб. 18 10.00 1. Анета Ангелова- главен учител по икономически дисциплини

2. Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

Back To Top