skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

 

 

График  за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети, изучавани в X клас, специалност „Банково дело“

учебна 2020-2021 година

редовна сесия 2
             
№ по ред Изпит по: Дата Място Час    
1. Физика и астрономия

– ЗУЧ – X клас

– писмен

20.01.2021 каб.18 10.00    
2. Химия и опазване на околната среда

– ЗУЧ – X клас

 – писмен

21.01.2021  

Каб.18

10.00    
3. Икономика- ЗУЧ- X клас

 – писмен  

22.01.2021 Каб.18 10.00    
4. Изобразително изкуство – ЗУЧ – X клас

 -писмен

 -практически

25.01.2021 Каб.18 10.00    
5. Музика – ЗУЧ – X клас

– писмен

– практически

26.01.2021 Каб.18 10.00    
6. Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ.-практически 27.01.2021 Спортна площадка;

физкултурен салон

10.00    
7. Информационни технологии – ЗУЧ – X клас

 -писмен

 -практически

28.01.2021 Каб.18 10.00    
             

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети, изучавани в XI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“
                  редовна сесия 2
№ по ред Изпит по: Дата Място Час    
1. Икономика на предприятието-ОтПП-ИУЧ

 XI клас

– писмен

20.10.2020 каб. 18 10.00    
2. Право – ОтПП-ИУЧ-XI клас

– писмен

21.10.2020 каб. 18 10.00    
3. Статистика – ОтПП-ИУЧ

 –XI клас

– писмен

22.01.2021 каб. 18 10.00    
4. Управление на маркетинга

– ОтПП-ИУЧ

-XI клас

– писмен

25.01.2021 каб. 18 10.00    
5. Статистика- УП-ОтПП

– XI клас

– практически

26.01.2021 каб. 18 10.00    
6. Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ

-ХІ клас

-практически

27.01.2021 Спортна площадка;

физкултурен салон

10.00    
  График за провеждане на приравнителни изпити по учебни предмети,

изучавани в IX и Х клас, специалност „Оперативно счетоводство“ 

 

редовна сесия 2
№ по ред Изпит по: Дата Място Час    
1. Икономика на предприятието –РПП- ИУЧ

– IX клас

– писмен

20.01.2021 каб. 18 10.00    
2. Бизнес комуникации- ОтПП-ИУЧ

-ІХ клас

-писмен

21.01.2021 каб. 18 10.00    
3.  Бизнес комуникации- РПП-ИУЧ

-ІХ клас

-писмен

22.01.2021 каб. 18 10.00    
4. Изобразително изкуство – ЗУ

– X клас

 -писмен

 -практически

25.01.2021 каб. 18 10.00    
5. Музика – ЗУЧ

– X клас

– писмен

– практически

26.01.2021 каб. 18 10.00    
6. Философия – ЗУЧ – X клас

– писмен 

28.01.2021 каб. 18 10.00    
             
                         

 

 

Back To Top