skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз 

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“,финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз 

Проект № 2022-1-BG01-KA122–SCH-000072732 „Мотивирани учители за европейско образование”

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Проект № 2022-1-BG01-KA122–VET-000072263 – „Млади икономисти в търсене на иновации”

Проект № 2021-1-BG01-KA122–VET-000030798 „Млади икономисти в търсене на иновации”

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект № 2020-1-BG01-KA102–078374 „Икономика в движение”, Програма „Еразъм +“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“

Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ Модул Б „Осигуряване и обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ 1.2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул: Културните институции като образователна среда

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2020 г. за закупуване на стълбищен робот“

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 2020

 

Back To Top