skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

УЧИЛИЩЕТО – ЛЕТОПИС НА РУСЕНСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

През втората половина на ХІХ в. Русе се налага като преуспяващ търговски, стопански и културен център по долното течение на река Дунав. Този негов облик се запазва и след Освобождението. Заради бурното индустриално развитие и традиционните търговски връзки, които градът поддържа с почти всички дунавски държави, той става естествен стопански център на Княжество България. Тези контакти дават възможност на русенското търговско-занаятчийско съсловие още в предосвобожденската епоха да осъществи своето първоначално натрупване на капитала и през 80 – 90те години на ХІХ в. да реализира модерни идеи. Създават се първите в страната акционерни дружества като „Гирдап”, „България”, Българска търговска банка и др. Това е условие за културното издигане на града, а то от своя страна – за привличане вниманието на чужди търговци, фирми и дружества.

            Това налага необходимостта от подготовка на специалисти за нуждите на търговията и стопанското управление.

            През септември 1883 г. Анна Винтер открива Русенско немско практическо търговско училище, залегнало в програмата си обучение по счетоводство, търговска кореспонденция, стенография, с което всъщност поставя началото на икономическото образование в крайдунавския град.

            През 1909 г. училището е признато от Министерството на търговията за редовно търговско училище.

            През 1918 г. след известно прекъсване на учебните занятия поради войните отново е признато от същото министерство за редовно търговско училище.

            През 1929 г., спазвайки учебния план на българските търговски гимназии, Немското училище добива вече облика на редовна търговска гимназия, поради което официално е признато за средно търговско училище.

            През 1932 г. е открита сградата на Русенското девическо търговско училище „Санта Мария”, в която от 1949 г. се помещава днешната ПГИУ „Елиас Канети”.

            През 1933 г. към Френската девическа гимназия Министерството на търговията и промишлеността открива Френско девическо търговско училище с тригодишен курс на обучение.

            На 05.09.1944 г. е закрита Немската търговска гимназия, а нейният обемист архив е пренесен в Германия.

            През септември 1944 г. родители на ученици от бившата вече Немска търговска гимназия под ръководството на видния агроном Христо Т. Стамболиев и известни русенци създават Комитет по откриване на търговска гимназия в града. С голяма настойчивост изпращат писма, телеграми, молби и изложения до Председателя на Министерския съвет, до отдел „Професионално образование” в Министерството на търговията, до Върховната стопанска камара, до Русенската областна стопанска камара, до кмета и до областния директор, с мотивирано искане за откриване на Българска търговска гимназия на мястото на закритата немска търговска гимназия.

На 28.09.1944 г. с Постановление № 2, прието с протокол №190 от 28 септември,  Министерският съвет разрешава откриването на Ликвидационна търговска гимназия, която впоследствие става Постоянен институт за търговски науки в града, приютил бившите възпитаници на Немската търговска гимназия в новосъздадената Русенска държавна търговска гимназия.

На 09.11.1944 г. започва новата учебна година в Държавната търговска гимназия. Обучението на учениците се извършва по обща търговска специалност и в 9 паралелки, а за директор е назначен Васил Й. Димитров.

През учебните 1947/1948 и 1949/1950 години към Русенската държавна търговска гимназия са организирани счетоводни курсове. Въведена е производствена практика за учениците.

През учебната 1948/1949 г. Русенската народна смесена търговско-стопанска гимназия влиза в собствена сграда на ул. „Борисова” 22, ползвана от закритото френско Девическо търговско училище „Санта Мария”.

През 1951 г. Русенската народна смесена търговско-стопанска гимназия става Търговско-стопански техникум.

През 1952 г. Търговско-стопанският техникум става Икономически техникум.

През учебната 1951/1952 г. се въвежда отраслово обучение: счетоводство на селското стопанство, счетоводство на промишлеността и капиталното строителство, счетоводство на банките ДСК и ДЗИ, раздел „Планиране и статистика”.

През учебната 1956/1957 г. са приети първите ученици със завършено средно образование- вечерна и задочна форма на обучение.

През учебната 1958/1959 г. са създадени три обобщаващи специалности: „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство”, „Икономика, планиране и отчетност на търговията и промишлеността” и „Търговия и отчетност в търговията”.

През учебната 1962/1963 г. се разкриват паралелки на СПТУ по търговия с тригодишен срок на обучение. Открит е ученически учебен бюфет за продажба на закуски и провеждане на производствена практика на учениците от СПТУ, сп. „Търговия и отчетност в търговията“.

През учебната 1963/1964 г. е въведена нова специалност „Икономика и отчетност на търговията и финансите”.

През учебната 1965/1966 г. техникумът се състои от 26 паралелки с 911 ученици в дневна, вечерна и задочна форма. За постигнати високи успехи в научно-техническите знания училището става окръжен първенец, а волейболният отбор взема същото отличие в първенството на Републиканската спартакиада на зоналния турнир във Варна.

През учебната 1967/1968 г. започва реформа в образованието. С оглед да се усъвършенства системата на средното икономическо образование и да се приведе към нуждите на практиката със заповед № 2515 на МНП, са въведени експериментално нови учебни планове и програми по новите специалности „Икономика и отчетност на вътрешната и външната търговия” и „Механизация на отчетността и изчислителните работи“, която от следващата година е преименувана на „Машинна обработка на информацията“;

През 1967 г. МНП определя Икономическия техникум за базов.

На 04.04.1969 г. Икономическият техникум получава името „Станке Димитров – Марек“.

На 18.09.1969 г. техникумът е награден с орден „Кирил и Методий – втора степен.

През 1969 г. е въведено военно-техническо обучение на учениците.

През учебната 1970/1971 г. в училището се обучават 1093 ученици в 31 паралелки по специалностите: „Икономика и отчетност на промишлеността и строителството“, „Икономика и отчетност на селското стопанство“, „Машинна обработка на информацията“, „Стенография и машинопис“, „Търговия“, „Икономика и отчетност на търговията и промишлеността“ (вечерна форма), „Икономика и отчетност на търговията и промишлеността“ (задочна форма). Открита е нова специалност „Организация на административно-управленската дейност“. Ученическата организация на техникума е класирана на първо място в страната за активна трудова дейност.

През 1971/1972 г. е въведено конкурсното начало за прием на ученици чрез изпит по математика. За 140 места се явяват 342 ученици, а през следващата година – 443. Състои се среща на колектива на училището с министъра на просветата проф. Ст. Василев.

През 1972/1973 г. е започната и завършена надстройката на западното крило на сградата (третия етаж), с което училището получава още пет нови учебни кабинета.

През учебната 1973-1975 г. в 32 паралелки (20 дневни, 4 вечерни, 8 задочни) учат 1067 ученици.

През учебната 1976/1977 г. освен в дневна, вечерна и в задочна форма на обучение са приети и ученици в две професионално-учебни паралелки по търговия  към ДКК „Дунавия“ и към окръжния кооперативен съюз. По-късно са открити такива паралелки и по административно обслужване към ДСО „Булгарплод“.

През учебната 1977/1978 г. на осмата републиканска олимпиада по счетоводна отчетност техникумът за четвърти път завоюва първо място и става носител на купата на МФ и МНП. Четири художествено-творчески състава участват във фестивала на художествената самодейност и печелят сребърни медали.

През 1980 г. училищният хор за школувано пеене е удостоен със званието „Лауреат” и е носител на сребърен медал на Петия републикански преглед на художествената самодейност.

През учебната 1983/1984 г. към техникума се разкрива УПК (учебно-производствен комплекс), прием след десети клас, с паралелки по професиите: „Продавач-консултант“, „Администратор“, „Администратор-информатор в туризма“, „Оператор –отчетник“.

През 1986 г. е оборудван първият кабинет с персонални компютри за обучение по ЕИТ и информатика. Дарители са русенски държавни предприятия.

През 1987 г. техникумът е домакин на ХХІІ-то национално състезание по машинопис с международно участие.

През 1987 г. е създадена една от първите в България ученически кооперации –  „Възраждане” с предмет на дейност: ученически бюфет и бюро за административни услуги. Работните места са реални и се заемат от ученици от последния гимназиален клас. Кооперацията се издържа с реални приходи.

През учебната 1990/1991 г. са открити специалностите „Икономика“ с професионално направление „Пазарна икономика“ и специалност „Администратор-документалист“ с интензивно изучаване на английски и немски език, прием след осми клас. Обучението започва през август. Ученичката Таня Иванова става републикански шампион по машинопис.

През годините 1990, 1991, 1992 училищният отбор се класира на второ място в националните състезания по машинопис.

През учебната 1991/1992 г. са приети първите ученици след завършен седми клас с интензивно изучаване на английски и немски език. Прецизният подбор чрез приемен изпит по математика и български език и литература (кандидатстват по 9 ученици за едно място), е предпоставка за високо качество на учебния процес и предизвикателство за професионализма на учителите. Завоювано е второ комплексно място и две първи индивидуални места на националното състезание по машинопис.

През учебната 1992/1993 г. с писмо на МНП е въведено платено обучение след завършено средно образование.

През 1993/1994 г. са въведени нови специалности с нови учебни планове и програми: „Стопански мениджмънт“, „Икономика, управление и финанси на търговията“, Бизнес администрация“,  прием след завършен седми клас,  с интензивно изучаване на чужд език.

През учебната 1995/1996 г. е въведена специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело“ с интензивно изучаване на немски и английски език. Паралелките са 32  – в дневна, вечерна и задочна форма на обучение.

През учебната 1996/1997 г. 908 ученици в 33 паралелки се обучават в дневна, вечерна и задочна форма на обучение. Училището запазва водещото си място сред професионалните училища и е сред най-желаните в региона.

През учебната 1997/1998 г. 984 ученици в 35 паралелки се обучават в дневна, вечерна и задочна форма на обучение. По българо-датски проект е разкрита специалност „Икономика и маркетинг“, по професия „Икономист-маркетолог“ с два профила – външна и вътрешна търговия, задочна форма на обучение, след завършено средно образование.

В периода 1999 – 2004 г. изцяло са обновени училищните нормативни документи и започва привеждането на училищното образование в съответствие с измененията и допълненията на Закона за народната просвета, с новия Правилник за приложение на ЗНП, със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Въведени са нови учебни планове за XIII клас, програми, степени за професионална квалификация – III, за 6-годишния срок на обучение за ученици, приети след седми клас и II за 5-годишния срок на обучение за ученици, приети след осми  клас. Наименованието курс е заменено с клас. Въведени са нови документи за степен на образование – диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Въведени са нови учебни предмети – електронна търговия, организация и оперативно управление на търговската дейност, валутен и митнически контрол. 206 ученици получават стипендии, от които 152 за отличен успех. Средният успех на училището е много добър 5.10.

В периода 2000 – 2004 г. са създадени два съвременно оборудвани компютърни кабинета, които към настоящия момент са вече четири. Разработена е уеб страница на училището. Избрано е ново училищно настоятелство. Започва поетапно подновяване на материалната база в училището – на класните стаи и на административните помещения.

През учебната 2001/2002 г. в отговор на новите условия на пазара на труда е въведена нова специалност „Икономист-посредник в митническата дейност“ с английски език. Създаден е ученическият съвет с координатор г-н Йордан Величков. Пак по негова инициатива започват дейността си клубове „Дебати” и „ООН в моето училище”, които участват в национални състезания по дебати на български и на английски език и в симулативни игри, организирани от Дружество за Обединените нации в България.

През учебната 2002/2003 г. е въведено оценяване на производствената практика. 763 ученици се обучават в 29 паралелки в дневна форма на обучение – 5 паралелки с прием след завършен седми клас и една – след основно образование.

През учебната 2003/2004 г. са въведени нови учебни планове и програми. Приети са две паралелки по новата специалност „Митническа и данъчна администрация“ с английски и с немски език.

Back To Top