skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

          18.11.2023 г. – 30.11.2023 г. – обучение на учители от гимназията на тема „Иновативни методи и технологии за създаване на дигитално мултимедийно учебно съдържане“ с лектор доц д-р Галина Иванова от РУ „Ангел Кънчев“  по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  по  Дейност 3.4 Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ  

 

Back To Top