skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Извършени дейности за 2022/2023 учебна година

  по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  • Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение:

Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение;

Проведени бяха две обучения на 6 учители по професионална подготовка от РУ „Ангел Кънчев“ с лектор доц. д-р инж. Галина Иванова – Заместник-декан по научната дейност в катедра „Електротехника, електроника и автоматика“:

от 24 до 26 март 2023 г. на тема „Нови техники и технологии за създаване на видео уроци“;

от 10 до 12 юни 2023 г. на тема „Нови техники и технологии за използване на изкуствен интелект в обучението“.

Поддейност 1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

През месец февруари 2023 г. бяха закупени работни облакла от „Декатлон България“ ЕООД  на учениците от VIIIБ клас, специалност „Търговия“, дуална система на обучение.

Поддейност 1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

През месец юли 2023 г. бяха закупени следните учебни помагала (по 28 броя) за учениците, участващи в проекта:

– учебник „Търговско счетоводство“ от ИК „Дионис“ ЕООД;

– интерактивна тетрадка по стокознание от издателство „Мартилен“ ООД

– работна тетрадка по право от издателство „Мартилен“ ООД;

 

  •   Дейност 2 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

Поддейност 2.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие.

По тази дейност учениците от VIIIБ клас и IXБ клас, специалност „Търговия“, дуална система на обучение бяха застраховани и участваха в пробни стажувания в партниращи предприятия, за което им бе издаден сертификат и изплатена стипендия по проекта в размер на 10 лв.

Първото пробно стажуване се проведе във фирмите „Дайхман търговия с обувки” ЕООД, „Лидл България“ ЕООД, „Кауфланд България“, ЕООД, „дм България“ ЕООД, „МЕТРО кеш енд кери България“ ЕООД, а второто пробно стажуване – в „Пацони Маркет“ ООД, „КОЙТЕ – М“ ЕООД и „Вижан“ ЕООД. Учениците бяха запознати от служител на фирмите с историята и организацията на работата в тях.

            На 10.03.2023 г. се осъществи среща с г-жа Мария Йорданова от отдел „Развитие и ангажираност“ от „Лидл България“ ЕООД, която представи на учениците по увлекателен начин историята, настоящето и перспективите за развитие на германската верига. Представи им и възможност за кандидатстване и работа по практикантска програма за ученици в България.

            В хода на деня се осъществи и пробно стажуване на наши ученици от VIII и от IX клас в търговски филиал на „Лидл България“ ЕООД. В рамките на два часа учениците наблюдаваха работния процес под ръководството на г-жа Анелия Ненова – регионален мениджър.

            На срещата и на посещението присъства г-жа Слава Рачева – ст. експерт по професионално образование и обучение в Регионално управление на образованието – Русе. Г-жа Рачева осъществява методическа подкрепа на ръководството на гимназията в усилията му да развива обучението чрез работа.

            Идеята на срещата и на пробното стажуване е да се съчетае наученото на теория в училище по икономически дисциплини с реална практика в работещо предприятие; да се развият качества у учениците като носене на лична отговорност за изпълнение на задачи в срок, точност, подреденост и яснота по отношение на работните процеси и дейности.

Ръководител: Диана Дончева, ст. учител по икономически дисциплини

            На 13.03.23г ученици от VIIIб клас, специалност „Търговия“ – дуална форма на обучение в ПГИУ „Елиас Канети“, участваха в първо пробно стажуване в реална работна среда по проект BG05M2OP001–2.014-0001 „Подкрепа за дуална система на обучение“.

            Те посетиха „Дайхман – търговия с обувки“ ЕООД, където управителят на веригата г- жа Спасова ги запозна с особеностите, изискванията и възможностите за развитие на персонала в магазина.

            Разказа им за историята и развитието на веригата. Учениците бяха включени и в иновативната техника РАК – РУ за подреждане на детски, дамски и мъжки обувки пред регалите.

            Бъдещите търговци се впечатлиха от разнообразието и оригиналността на различните дейности в магазина. Те споделиха, че с удоволствие ще работят там и чакат с нетърпение момента, в който това ще се случи!

Ръководител: Румяна Ценева, ст. учител по икономически дисциплини

Пробното стажуване на учениците в VIII клас цели запознаване с реалните работни условия в предприятията партньори за мотивиране и предоставяне на възможност за избор на работодател за обучение чрез работа.

„Пробното стажуване“ е еднодневно и за него учениците получават Сертификат и стипендия.

Осмокласниците от ПГИУ „Елиас Канети“, обучавани по дуалната система, проведоха своето пробно стажуване в  партньорската организация – „ДМ България“.

Преди провеждане на стажа представители на фирмата се срещнаха с учениците и подробно ги запознаха с ползите за тях, получайки възможност още от училище да се подготвят за работа в реална работна среда във водещи международни компаниии.

При първото си посещение в „ДМ България“ осмокласниците бяха запознати с философията и структурата на фирмата, разбраха с какво основно се занимават различните отдели и имаха възможност да участват заедно със служителите в подреждането на новите стоки в магазина и рекламни материали. Асортиментът на dm включва над 13 000 топ продукта от категориите красота и здраве, бебе и домакинство. Разнообразието от продукти се допълва от 27 dm марки като основният акцент е върху натуралната козметика и здравословното хранене. Управителят на магазина  показа на учениците склада, щандовете и разположението на стоките в магазина.

Целта на dm е да изгражда компания, отговаряща на потребностите на клиента, да е надежден и коректен партньор, да предлага на служителите си възможности за развитие. Затова dm поставя човека в центъра на своята дейност – като клиент, служител или партньор. „Тук съм човек, тук пазарувам“.

 

Ръководител: Теодора Иванова, ст. учител по икономически дисциплини

     Ученици от 8б клас, специалност „Търговия“ – дуална форма на обучение посетиха  „Kaufland Bulgaria EOOD & Co.KD, където  г- жа Виктория Микова ги запозна с особеностите, изискванията и възможностите за развитие на персонала в магазина. Разказа им историята на създаване и развитие на веригата. Заедно разгледахме отделните работни места и сектори на веригата.   

       Бъдещите търговци се впечатлиха от разнообразието на дейностите в магазина и отговорността и ангажираността на персонала. Те споделиха, че с удоволствие ще работят там и чакат с нетърпение момента, в който това ще се случи!

Ръководител: Румяна Ценева, старши учител по икономически дисциплини

Ученици от 8б и 9б клас от специалност „Търговия“ дуална система на обучение,  от ПГИУ „Елиас Канети“ проведоха първо пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуална система на обучение“, като посетиха търговската верига „Метро Кеш енд кери България“ ЕООД. Г-жа Цанкова – служител във фирмата и управител на отдел, запозна учениците с 20 годишната история на фирмата, търговските отдели и организацията на работа с клиенти – физически лица и бизнес – клиенти. Учениците се впечатлиха от броя на артикулите, които поддържа търговската верига – над 10 000. Повече от час и половина беше необходим, за да се разгледат всички отдели на търговската верига.

Ръководител: Анета Ангелова, главен учител теоретично обучение

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Дейност 3 Дейности в подкрепа на работодателите:

Поддейност 3.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

През месец май и юли се проведе обучение на наставници в ПГИУ „Елиас Канети“ от г-жа Анета Ангелова – главен учител теоретично обучение на тема „Придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаемите за осъществяване на обучение чрез работа“. Бяха обучени шест наставници от „Лидл България“ ЕООД, двама от „дм България“ ЕООД, шест от „Кауфланд България“, ЕООД и един от „Дайхман търговия с обувки” ЕООД. Всички обучени наставници получиха сертификати от обученито си.

  •  Дейност 4 Дейности в подкрепа на родителите

            По тази дейност са отпечатани информационни материали – брошури за приема в ПГИУ „Елиас Канети“ за 2023/2024 година, на които е посочено, че в гимназията има паралелки в дуална система на обучение, участващи в проект „Подкрепа за дуална система на обучение“.

            Освен в дейностите по проекта, гимназията участва и в информационните кампании за популяризиране на дуалната система на обучение пред родители на кандидат-гимназисти и обществеността в област Русе по проект „Подкрепа за дуална система на обучение“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top