skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

http://www.pgiu-ruse.jusoft.net/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd/?preview_id=2842&preview_nonce=ce7a832f38&_thumbnail_id=-1&preview=true

 

 

Проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“

 

Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“

 

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ Модул Б „Осигуряване и обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

 

Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ 1.2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул: Културните институции като образователна среда

 

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2020 г. за закупуване на стълбищен робот“ (изграждане на покрити рампи и изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьор, доставка и монтаж на платформени съоръжения и маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба)

 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 2020.

Back To Top