skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

към сайта на проекта: https://oud.mon.bg/

 

Back To Top