skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Часови график на учебните занятия 

1. 8.00 ч. – 8.45 ч.

2. 8.55 ч. – 9.40 ч.

3. 9.50 ч. – 10.35 ч.

4. 10.55 ч. – 11.40 ч.

5. 11.50 ч. – 12.35 ч.

6. 12.45 ч. – 13.30 ч.

7. 13.40 ч. – 14.25 ч.

8. 14.35 ч. – 15.20 ч.

9. 15:30 ч. – 16:15 ч.

 

 

 

Контролни и класни работи

График-класни-и-контролни-VIIIа-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-VIIIб-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-VIIIв-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-VIIIг-II-срок-2021-2022

 

График-класни-и-контролни-IXа-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-IXб-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-IXв-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-Xа-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-Xб-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-Xв-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-IXа-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-IXб-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-IXв-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-XIIа-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-XIIб-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-XIIв-II-срок-2021-2022

График-класни-и-контролни-XIIг-II-срок-2021-2022

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 
 
 
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

   
   
   
           
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Back To Top