skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Часови график на учебните занятия 

1. 8.00 ч. – 8.45 ч.

2. 8.55 ч. – 9.40 ч.

3. 9.50 ч. – 10.35 ч.

4. 10.55 ч. – 11.40 ч.

5. 11.50 ч. – 12.35 ч.

6. 12.45 ч. – 13.30 ч.

7. 13.40 ч. – 14.25 ч.

8. 14.35 ч. – 15.20 ч.

9. 15:30 ч. – 16:15 ч.

 

 

 

Контролни и класни работи

График класни и контролни VIIIа, I срок 2022-2023

График класни и контролни VIIIб, I срок 2022-2023

График класни и контролни VIIIв, I срок 2022-2023

График класни и контролни VIIIг, I срок 2022-2023

График класни и контролни IXа, I срок 2022-2023

График класни и контролни IXб, I срок 2022-2023

График класни и контролни IXв, I срок 2022-2023

График класни и контролни IXг, I срок 2022-2023

График класни и контролни Xа, I срок 2022-2023

График класни и контролни Xб, I срок 2022-2023

График класни и контролни Xв, I срок 2022-2023

График класни и контролни XIа, I срок 2022-2023

График класни и контролни XIб, I срок 2022-2023

График класни и контролни XIв, I срок 2022-2023

График класни и контролни XIIа, I срок 2022-2023

График класни и контролни XIIб, I срок 2022-2023

График класни и контролни XIIв, I срок 2022-2023

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 
 
 
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

   
   
   
           
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Back To Top