skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

 

       Ред и условия за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година.

            Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

            Обучение в дневна форма/дуална система на обучение в VIII клас в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма/дуална система на обучение в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението. Изтегля се от сайта на Регионално управление на образованието – Русе.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  1. ОРЕС следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

            На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Източник: РУО – Русе

декларация-родител-орес

заявление-от-родител-ОРЕС

Back To Top