skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

8 A клас, специалност „Икономическа информатика“

8 Б клас, специалност „Оперативно счетоводство“

8 В клас, специалност „Търговия“, дуална система на обучение

 

 

 VIII клас в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе за учебната 2024/2025 година

Код и наименование на специалността от професия  Оперативно счетоводство, 3440301

 

 Икономическа информатика, 4820101

 

Търговия, 3451202 

 

Код и наименование на професията 344030 Оперативен счетоводител 482010 Икономист-информатика 345120 Икономист
Професионално направление 344 Счетоводство и данъчно облагане 482 Приложна информатика 345 Администрация и управление
Форма на обучение                  Дневна Дневна Дуална
Срок на обучение 5 години 5 година 5 година
Брой паралелки 1 1 1
Степен на професионална квалификация Трета Трета Трета
Брой места 26 26 26
Брой места в STEM специалност от професията 26
I чужд език и начин на изучаване Английски език – разширено

изучаване

Английски език – разширено

изучаване

Английски език – разширено

изучаване

II чужд език Немски език/руски език

_______________________________

Немски език/руски език

__________________________________

Немски език/руски език

_________________________

Начин на балообразуване: Удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;  удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика; оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

 

ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ

за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г. в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

І. График  за приемане на документи на учениците, завършили основно образование за класиране в първи, трети и четвърти етап, както следва:

 • ПЪРВИ ЕТАП: 08.07.2024 г.: 09.07.2024 г. и 10.07.2024 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.
 • ТРЕТИ ЕТАП: 26.07.2024 г. и 29.07.2024 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.
 • ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: 05.08.2024 г. и 06.08.2024 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

ІІ. Заявлението в училището за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране е по образец с подредени желания и се подава от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявлението са необходими следните документи:

 • свидетелството за завършено основно образование;
 • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
 • документ за самоличност на кандидата;
 • Заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване – само в случаите по чл. 57, ал. 6 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 Документите се приемат в стая № 5, І-ви  етаж.

 

ЗАПИСВАНЕ

І. График за записване на приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г., след съответния етап на класиране, както следва:

 • ПЪРВИ ЕТАП или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

15.07.2024 г.; 16.07.2024 г. и 17.07.2024 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

 • ВТОРИ ЕТАП:

22.07.2024 г.; 23.07.2024 г. и 24.07.2024 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

 • ТРЕТИ ЕТАП:

31.07.2024 г. и 01.08.2024 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

 • ЧЕТВЪРТИ ЕТАП:

08.08.2024 г. и 09.08.2024 г. – от  08.00 ч. до 16.30 ч.

ІІ. Документи за записване:

  • заявление за записване по образец до директора;
  • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство
  • акт за раждане /за справка/.
  • документ за самоличност /за справка/.

Документите се приемат в стая № 5, І-ви  етаж.

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top